Privacyverklaring inclusief fotorecht Badminton Club Gendt (BC Gendt)

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op transacties en overeenkomsten met:

BC Gendt
Scherpe Hoek 40
6686 DE Doornenburg

Wij respecteren de privacy van alle leden van BC Gendt en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het uitvoeren van bepaalde taken verkrijgen wij persoonsgegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven in het kader van het verkrijgen van lidmaatschap, het deelnemen aan wedstrijdcompetitie, het deelnemen aan toernooien. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken zoals hieronder beschreven, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden gebruik persoonsgegevens
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat BC Gendt in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. BC Gendt gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Uitvoering van het lidmaatschap van BC Gendt
 • Relatiebeheer
 • Gebruik van foto’s en naam op de website van BC Gendt en sociale media zoals Facebook en in regionale of plaatselijke kranten in de Gemeente Lingewaard
 • Verzending van brieven, toernooi- en wedstrijdcompetitie informatie

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Ledenadministratie
 • E-mailadres leden inclusief jeugdleden en ouders jeugdleden
 • Telefoonnummers leden inclusief jeugdleden en ouders jeugdleden
 • Badminton Nederland (BNL) bondsnummer
 • Foto’s voor doeleinden zoals onder “Doeleinden gebruik persoonsgegevens” is beschreven

Speciaal voor het open toernooi:

 • E-mailadres
 • Naam
 • Aantal keer dat er is deelgenomen aan het open toernooi
 • Ranking

Bewaartermijnen persoonsgegevens
BC Gendt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Als iemand zijn/haar lidmaatschap beëindigt worden de persoonsgegevens tot het einde van het volgende seizoen tot maximaal twee jaar na het beëindigen van het lidmaatschap bewaard. Dit i.v.m. de inning van eventuele achterstallige contributie en boetes. Na maximaal twee jaar worden de gegevens geanonimiseerd, alleen geboortemaand en geboortejaar worden behouden zodat er overzicht blijft van de ontwikkeling van het ledenaantal. Gegevens van wanbetalers en leden wiens lidmaatschap door het Bestuur is opgezegd worden tien jaar bewaard vanaf het moment van het opzeggen van het lidmaatschap.

Vertrouwelijkheid en verstrekking persoonsgegevens aan derden
BC Gendt gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die BC Gendt heeft verkregen bij aanvang van het lidmaatschap, worden niet aan derden verstrekt, mits u daarvoor vooraf toestemming heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of dit op basis van de wet wordt toegestaan of verplicht wordt gesteld.

Gegevensbeveiliging
BC Gendt maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen aan het secretariaat op e-mailadres info@bcgendt.nl

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben
 • het laten corrigeren van fouten in uw persoonsgegevens
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens
 • bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens één of meerdere doeleinden hierboven vermeld
 • overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat de juiste persoonsgegevens worden gewijzigd of verwijderd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
BC Gendt heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Aanpassingen zullen op de website van BC Gendt worden gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is een integraal onderdeel van het lidmaatschap van BC Gendt.